You are currently viewing Thuyền Buồm Ở Cầu An Thuận

Thuyền Buồm Ở Cầu An Thuận

Giờ mới nghĩ ra tại sao có chiếc thuyền buồm này ở gần cầu An Thuận (Thành Đô), vì nó có liên quan với Marco Polo mà lị.

Trả lời