You are currently viewing Thực Phẩm Nói Gì Về Cuộc Sống (Weibo)

Thực Phẩm Nói Gì Về Cuộc Sống (Weibo)

– Mì sợi nói: Muốn thành công thì phải có người kéo.
– Sủi cảo nói: Da không thể quá mỏng.
– Bánh ngô nói: Tốt hơn hết là bạn nên để mắt đến nó.
– Tôm nói: Ngày đỏ là thời đại bi.
– Bia nói: Đừng lo lắng, luôn có lúc khiến bạn nổi bọt.
– Bánh mì nói: Khi còn nhỏ thì đầy đủ; lớn lên lại cảm thấy trống rỗng.
– Bánh quẩy nói: Không nhận dày vò sẽ không trưởng thành; nếu luôn dày vò sẽ trở nên già đời.

Trả lời