You are currently viewing Những Điều Này Giống Như Số Phận Hơn Chính Cả Số Phận

Những Điều Này Giống Như Số Phận Hơn Chính Cả Số Phận

Phần lớn cuộc đời của bạn, bạn không biết mình đang làm gì hoặc mình nên làm như thế nào. Nó giống như một dạng khuyết tật tâm thần nào đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn không thể hiểu biết đầy đủ về cách trải qua tuổi thanh xuân khi còn trẻ. Không thể có cả tuổi trung niên và kiến thức đầy đủ của tuổi trung niên. Không thể có cả tình yêu và nhận thức đầy đủ về tình yêu. Không thể ôm lấy cái chết và hiểu biết đầy đủ về nó cùng một lúc.

Những điều này giống như số phận hơn chính cả số phận.

Trả lời