You are currently viewing Điểm Mấu Chốt Thật Sự (Weibo)

Điểm Mấu Chốt Thật Sự (Weibo)

“Điểm mấu chốt” mà người ta có thể nói ngoài miệng cho tới bây giờ đều không phải là điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt thực sự không nhìn thấy và không rõ ràng. Chỉ đến thời điểm người ta thực sự chạm vào, nó mới bật dậy mạnh mẽ và không oán không hối.
Điểm mấu chốt thực sự là một đường đối ứng với mưu cầu của cuộc sống. Khi mưu cầu của cuộc sống không rõ ràng, điểm mấu chốt của việc làm người cũng không rõ ràng.
Trên thực tế, cái gọi là điểm mấu chốt mà mọi người thường treo ngoài miệng thực ra chỉ là dòng dao động cảm xúc của chính họ.

Trả lời