You are currently viewing 9 Tháng 7, 2021

9 Tháng 7, 2021

Chúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời, nặng đến không cách nào đi thẳng.

Trả lời