You are currently viewing 8 Tháng 5, 2018

8 Tháng 5, 2018

Cứ tới tháng 5 là nhớ Điện Biên.

P.s.: Ảnh chụp tại Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam năm 2014.

Trả lời