You are currently viewing 6 Tháng 4, 2018

6 Tháng 4, 2018

Thế giới này toàn thính qua thính lại, thật lòng thì quá ít.

P.s.: Ảnh chụp tại Sydney, New South Wales, Úc năm 2018.

Trả lời