You are currently viewing 28 Tháng 7, 2021

28 Tháng 7, 2021

Sống như người sẽ biết một mùa trăng qua. Sống như người thì sẽ biết mình đang đi, đang ăn, đang thở. Chứ không phải đang trôi.

P.s.: Ảnh chụp tại Tà Năng, Lâm Đồng, Việt Nam năm 2018.

Trả lời