You are currently viewing 28 Tháng 7, 2020

28 Tháng 7, 2020

Một năm mười hai tháng thảnh thơi,
Ba vạn sáu ngàn ngày thong thả.
Chữ thích chí lâng lâng đã thoả,
Mặc dầu ai xa mã thị thành.
Mảng chi lối lợi, đường danh.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời