You are currently viewing 28 Tháng 7, 2019

28 Tháng 7, 2019

Thanh xuân như một tách trà,
Đi dăm ba chỗ hết bà thanh xuân.

P.s.: Ảnh chụp tại Đô Giang Yển và núi Thanh Thành, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời