You are currently viewing 21 Tháng 8, 2018

21 Tháng 8, 2018

Thành phố lớn không chứa được thân xác này, nơi huyện nhỏ lại chẳng thoả chí linh hồn.

P.s.: Ảnh chụp tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2015.

Trả lời