You are currently viewing 19 Tháng 8, 2019

19 Tháng 8, 2019

Chiều buông nghiêng nắng xa mờ những áng mây
Hoàng hôn man mác một nỗi buồn thương nhớ

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời