You are currently viewing 19 Tháng 5, 2019

19 Tháng 5, 2019

Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà,
Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng.
//
心若不动,风又奈何,
你若不伤,岁月无恙。

P.s.: Ảnh chụp tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời