You are currently viewing 10 Tháng 7, 2021

10 Tháng 7, 2021

Rất nhiều hiện thực còn xa vời hơn mộng tưởng, giống như rất nhiều huyên náo còn cô độc hơn yên tĩnh.

Trả lời