You are currently viewing 1 Tháng 8, 2019

1 Tháng 8, 2019

Một người leo núi, đầu tiên gặp bức tranh, sau đó gặp cái cốc, rồi lại gặp cái bát, cuối cùng thì chưa tới đỉnh đã bỏ cuộc. Đố biết tại sao đó?

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời