Trong Lồng Ngực Tự Có Núi Xanh

There is a green mountain in your chest, why look at the peach blossom with others. —— Lin Yutang
//
胸中自有青山在,何必随人看桃花。——林语堂
Xiōngzhōng zì yǒu qīngshān zài, hébì suí rén kàn táohuā.——Línyǔtáng
//
Trong lồng ngực tự có núi xanh, hà tất theo người ngắm hoa đào. —— Lâm Ngữ Đường

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *