Trapped By Yourself

🤓
Those who love money are trapped in money. Those who are lustful are trapped in sex. You love yourself so much that you will be trapped by yourself. – “Chengdu, Please Forget Me Tonight” ​​​
//
爱钱的困于钱,好色的困于色,你太爱自己所以会被自己困住。-《成都,今夜请将我遗忘》 ​​​
Ài qián de kùn yú qián, hàosè de kùn yú sè, nǐ tài ài zìjǐ suǒyǐ huì bèi zìjǐ kùn zhù. – “Chéngdū, jīnyè qǐng jiāng wǒ yíwàng” ​​​
//
Ái tiền đích khốn vu tiền, hảo sắc đích khốn vu sắc, nhĩ thái ái tự kỷ sở dĩ hội bị tự kỷ khốn trụ. – “Thành Đô, kim dạ thỉnh tương ngã di vong” ​​​
//
Kẻ ham mê tiền bạc thì mắc bẫy tiền bạc, kẻ ham sắc dục thì mắc bẫy sắc dục, bạn quá yêu bản thân cho nên sẽ bị bản thân vây khốn. – “Thành Đô, Xin Hãy Quên Em Đêm Nay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *