Today’s Young People Are Really Young

🌱
Today’s young people are really young compared with the old generation.
//
现在的年轻人跟老一辈比起来还真是年轻呀。
Xiànzài de niánqīng rén gēn lǎo yī bèi bǐ qǐlái hái zhēnshi niánqīng ya.
//
Hiện tại đích niên khinh nhân cân lão nhất bối bỉ khởi lai hoàn chân thị niên khinh nha.
//
Thế hệ trẻ ngày nay thực sự trẻ so với thế hệ trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *