Today Is The Day To Get Drunk

🍶
If there is wine today, then today is the day to get drunk,
Worry about tomorrow’s worries when they come tomorrow.
//
今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。
Jīnzhāo yǒu jiǔ jīnzhāo zuì,
Míngrì chóu lái míngrì chóu.
//
Kim triêu hữu tửu kim triêu túy,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.
//
Hôm nay có rượu nay say khướt,
Ngày mai buồn đến lại mai buồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *