You are currently viewing Thú Này Ai Dễ Hơn Ta

Thú Này Ai Dễ Hơn Ta

Của thích tình sẵn sàng nơi thôn dã,
Đủ tiêu dùng xuân, hạ, thu, đông.
Thảnh thơi gió mát trăng trong,
Bức tranh sơn thuỷ một vùng cỏ hoa.
Thú này ai dễ hơn ta.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Leave a Reply