Three Things In Our Life

3️⃣
We only need to do three things in our life:
First, know how to choose.
Second, know how to persist.
Third, know how to cherish.
//
我们一生只需要去做三件事:
一、知道如何去选择
二、明白如何去坚持
三、懂得如何去珍惜。
Wǒmen yīshēng zhǐ xūyào qù zuò sān jiàn shì:
Yī, zhīdào rúhé qù xuǎnzé
Èr, míngbái rúhé qù jiānchí
Sān, dǒngdé rúhé qù zhēnxī​​​​.
//
Ngã môn nhất sinh chích nhu yếu khứ tố tam kiện sự:
Nhất, tri đạo như hà khứ tuyển trạch
Nhị, minh bạch như hà khứ kiên trì
Tam, đổng đắc như hà khứ trân tích.
Chúng ta chỉ cần làm ba điều trong đời:
1. Biết lựa chọn
2. Biết kiên trì
3. Biết trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *