Three Best Phrases In Life

🔕
The three best phrases in life: Reunite after a long separation, regain what is lost, and merely a false alarm.
//
人生最好的三个词:久别重逢,失而复得,虚惊一场。
Rénshēng zuì hǎo de sān gè cí: Jiǔbié chóngféng, shī’érfùdé, xūjīng yī chǎng.
//
Nhân sinh tối hảo đích tam cá từ: Cửu biệt trùng phùng, thất nhi phục đắc, hư kinh nhất tràng.
//
Ba cụm từ tốt nhất trong cuộc sống: Xa cách lâu ngày gặp lại, mất rồi lại được, sợ bóng sợ gió một hồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *