Those Who Do Not Move

Those who do not move do not notice their chains.
//
那些不动的人,不会注意到他们的锁链。
Nàxiē bù dòng de rén, bù huì zhùyì dào tāmen de suǒliàn.
//
Na ta bất động đích nhân, bất hội chú ý đáo tha môn đích tỏa liên.
Những người không di chuyển không nhận thấy xiềng xích của họ.

P.s.: Picture taken in Siem Reap, Cambodia in 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *