This Planet Is Not Interesting

Occasionally, this planet is not interesting. If only I could go around in outer space and then come back.
//
偶尔也会觉得这个星球没什么意思。要是能去外太空旅游一圈再回来就好了。 ​​​​
Ǒu’ěr yě huì juédé zhège xīngqiú méishénme yìsi. Yàoshi néng qù wài tàikōng lǚyóu yī quān zài huílái jiù hǎole. ​​​​
//
Ngẫu nhĩ dã hội giác đắc giá cá tinh cầu một thập yêu ý tư. Yếu thị năng khứ ngoại thái không lữ du nhất quyển tái hồi lai tựu hảo liễu. ​​​​
//
Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy hành tinh này không thú vị. Giá như mình có thể ra ngoài không gian du lịch một vòng rồi quay trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *