There May Not Be Many Dreams

There may not be many dreams in a long night, but it makes you crave for many dishes.
//
夜长梦不一定多 但是想吃的一定很多。
Yè cháng mèng bù yīdìng duō dànshì xiǎng chī de yīdìng hěnduō.
//
Dạ trường mộng bất nhất định đa đãn thị tưởng cật đích nhất định ngận đa.
//
Đêm dài không nhất thiết lắm mộng nhưng nhất định muốn ăn rất nhiều thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *