There Are Two Things That Make People Intoxicated

There are two things that make people intoxicated: one is alcohol, and the other is fame.
//
有两种东西让人沉醉:一是酒精,二是名声。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén chénzuì: Yī shì jiǔjīng, èr shì míngshēng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân trầm túy: Nhất thị tửu tinh, nhị thị danh thanh.
Có hai thứ làm con người chìm đắm: một là bia rượu, hai là danh lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *