There Are Two Things That Make People Change

There are two things that make people change: one is time, and the other is suffering.
//
有两种东西让人改变:一是时间,二是苦难。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén gǎibiàn: Yī shì shíjiān, èr shì kǔnàn.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân cải biến: Nhất thị thì gian, nhị thị khổ nan.
Có hai thứ làm con người thay đổi: một là thời gian, hai là khổ nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *