There Are Two Things That Bind People

There are two things that bind people: one is material, and the other is love.
//
有两种东西把人束缚:一是物质,二是爱情。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī bǎ rén shùfù: Yī shì wùzhí, èr shì àiqíng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây bả nhân thúc phược: Nhất thị vật chất, nhị thị ái tình.
Có hai thứ trói buộc con người: một là vật chất, hai là tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *