The Way You Make Money

💰
Although the way you are trying to make money looks embarrassing, the way you depend on your own looks really beautiful.
//
你拼命赚钱的样子虽然狼狈,但你自己靠自己的样子真的很美。
Nǐ pīnmìng zhuànqián de yàngzi suīrán lángbèi, dàn nǐ zìjǐ kào zìjǐ de yàngzi zhēn de hěn měi.
//
Nhĩ bính mệnh trám tiền đích dạng tử tuy nhiên lang bái, đãn nhĩ tự kỷ kháo tự kỷ đích dạng tử chân đích ngận mỹ.
Dáng vẻ bạn liều mạng kiếm tiền tuy chật vật nhưng dáng vẻ bạn tự dựa vào chính bản thân mình thực sự rất đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *