The Process Of Trying, Failing And Trying

[12 Days Of Christmas, Day 12]
You have to go through the process of trying, failing and trying again.
//
你得经历努力失败再努力的过程。
Nǐ děi jīnglì nǔlì shībài zài nǔlì de guòchéng.
//
Nhĩ đắc kinh lịch nỗ lực thất bại tái nỗ lực đích quá trình.
//
Bạn phải trải qua quá trình cố gắng, thất bại, rồi lại cố gắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *