The Opposite Of More Is Not Less

The opposite of more is not less. If we care enough, the opposite of more is better.
//
更多的反面不是更少。如果我们足够关心,那么越多越好。
Gèng duō de fǎnmiàn bùshì gèng shǎo. Rúguǒ wǒmen zúgòu guānxīn, nàme yuè duō yuè hǎo.
//
Ngược lại với “more” không phải là “less.” Nếu chúng ta quan tâm đủ, thì ngược lại càng nhiều thì càng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *