The Long Road Is Vast

🛣️
The long road is vast, everything can be expected.
//
长路浩浩荡荡,万事皆可期待。
Zhǎng lù hào hàodàng dàng, wànshì jiē kě qídài.
//
Trường lộ hạo hạo đãng đãng, vạn sự giai khả kỳ đãi.
//
Đường dài trùng trùng điệp điệp, mọi việc đều có thể chờ mong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *