The Brain Is A Daily Necessity

The brain is a daily necessity, I hope you don’t use it as a decoration.
//
脑子是个日用品,希望你不要把它当做装饰品​​。
Nǎozi shìgè rìyòngpǐn, xīwàng nǐ bùyào bǎ tā dàngzuò zhuāngshì pǐn.
//
Não tử thị cá nhật dụng phẩm, hi vọng nhĩ bất yếu bả tha đương tố trang sức phẩm.
//
Bộ não là vật dụng cần thiết hàng ngày, tôi hy vọng bạn không dùng nó như một vật trang trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *