SEPTEMBER 7, 2021

People always feel happy when they are close to happiness, but they are swayed by considerations of gain and loss when happiness is in progress. —— Zhang Ailing
//
人总是在接近幸福时倍感幸福,在幸福进行时却患得患失。——张爱玲
Rén zǒng shì zài jiējìn xìngfú shí bèi gǎn xìngfú, zài xìngfú jìnxíng shí què huàndéhuànshī.——Zhāng Àilíng
//
Con người ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi gần với hạnh phúc, nhưng lại lo được lo mất khi hạnh phúc tiến triển. —— Trương Ái Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *