SEPTEMBER 6, 2020

Ở nước ngoài dốc sức làm việc bạn đã mất đi cái gì?
Có chút khoảnh khắc thuộc về người nhà, bỏ lỡ ắt là bỏ lỡ, bỏ lỡ chính là cả đời.
//
在国外打拼让你失去了什么?
有些属于家里人的时刻,错过了就是错过了,错过了就是一生。
//
What have you lost by working hard abroad?
You have missed some moments belonging to the family which are worth a lifetime.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.