SEPTEMBER 30, 2020 – 2

I am really lucky and grateful to know these sincere friends for many years. Their attitude towards me has remained unchanged. For example, there were no Mid-Autumn Festival gifts last year, and there are still no Mid-Autumn Festival gifts this year.
//
真的很幸运,很感激多年认识这些真挚的朋友,对我的态度一直不变,比如去年的中秋节礼物,没有,今年的中秋节礼物,依然没有。
Zhēn de hěn xìngyùn, hěn gǎnjī duōnián rènshí zhèxiē zhēnzhì de péngyǒu, duì wǒ de tàidù yīzhí bù biàn, bǐrú qùnián de zhōngqiū jié lǐwù, méiyǒu, jīnnián de zhōngqiū jié lǐwù, yīrán méiyǒu.
//
Thật may mắn, rất biết ơn những người bạn chân thành nhiều năm quen biết, thái độ đối với mình một mực không thay đổi, chẳng hạn như quà Tết Trung thu năm ngoái, không có, quà Tết trung thu năm nay, vẫn không có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *