SEPTEMBER 29, 2021

If you care about people who say bad things to you, it’s especially unfair to people who like you.
//
如果你特别在意那些对你说不好的话的人,对喜欢你的人来说特别不公平。
Rúguǒ nǐ tèbié zàiyì nàxiē duì nǐ shuō bu hǎo dehuà de rén, duì xǐhuān nǐ de rén lái shuō tèbié bù gōngpíng.
//
Nếu như bạn quá để ý mấy người hay nói xấu bạn thì thật không công bằng với những ai yêu quý bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *