SEPTEMBER 16, 2021

Even if someone tells you to accept the “facts”, you have to search for your own explanation.
//
就算有人告诉你要接受那些“事实”,你也得去寻找你自己的解释。
Jiùsuàn yǒurén gàosù nǐ yào jiēshòu nàxiē “shìshí”, nǐ yě dé qù xúnzhǎo nǐ zìjǐ de jiěshì.
//
Ngay cả khi ai đó bảo bạn chấp nhận “sự thật”, bạn phải tìm ra lời giải thích cho riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *