SEPTEMBER 16, 2020

Since you’re insignificant in other people’s world,
Why not shine in your own world.
//
既然在别人的世界里微不足道,
何不在自己的世界里熠熠生辉。
Jìrán zài biérén de shìjiè lǐ wēibùzúdào,
Hébù zài zìjǐ de shìjiè lǐ yìyì shēng huī.
//
Đã không có ý nghĩa trong thế giới của người khác,
Tại sao không tỏa sáng trong thế giới của riêng bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *