SEPTEMBER 14, 2021

I am a bystander of life. I came to the world to see how a tree grows, how a river flows, how white clouds float, and how dew condenses.
//
我是生命的旁观者,我来世上,就是看一棵树怎么生长,河水怎么流,白云怎么飘,甘露怎么凝结。
Wǒ shì shēngmìng de pángguān zhě, wǒ lái shìshàng, jiùshì kàn yī kē shù zěnme shēngzhǎng, héshuǐ zěnme liú, báiyún zěnme piāo, gānlù zěnme níngjié.
//
Tôi là người ngoài cuộc. Tôi đến thế giới này để xem cây mọc ra sao, dòng sông chảy như thế nào, mây trắng trôi ra sao, và sương ngưng tụ như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *