Rien N’est Plus Trompeur Qu’une Photo

Nothing is more misleading than a photo, where you think you are freezing time for eternity, when you only create nostalgia. We press the shutter, and a second later, the moment is gone. —— Guillaume Musso, Save Me
//
没有比照片更不真实的东西了:你以为永远凝固了幸福的瞬间,然而创造的仅仅是怀旧。你按董芬门,可是一秒钟初,瞬间已经消失。—— 纪尧姆·米索《救救我》
Méiyǒu bǐ zhàopiàn gèng bù zhēnshí de dōngxīle: Nǐ yǐwéi yǒngyuǎn nínggùle xìngfú de shùnjiān, rán’ér chuàngzào de jǐnjǐn shì huáijiù. Nǐ àn dǒng fēn mén, kěshì yī miǎo zhōng chū, shùnjiān yǐjīng xiāoshī.—— Jì yáo mǔ·Mǐ suǒ “Jiù jiù wǒ”
//
Không gì có thể lừa dối giỏi hơn một bức ảnh: người ta cứ tưởng đã lưu lại mãi mãi một khoảng khắc hạnh phúc trong khi thực chất người ta chỉ đang ảo não tiếc thương. Chỉ cần bấm máy một cái thôi, và hấp, một giây sau, khoảnh khắc đó biến mất. —— Guillaume Musso, Hãy Cứu Em
//
Rien n’est plus trompeur qu’une photo: On croit fixer un moment heureux pour l’éternité alors qu’on ne crée que de la nostalgie. On appuie sur le déclencheur, et hop, une seconde plus tard, l’instant à disparu. —— Guillaume Musso, Sauve-Moi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *