Qixi 2022

Happy Qixi Festival! 七夕快乐!

No, cold war, no willfulness, more communication. Like and love in a comfortable way. Know to undertake. Know how to share. Make progress together. May you be such a person. May you meet such a person. ​​​​
//
不冷战,不任性,多沟通。用舒服的方式喜欢和爱。知道承担。懂得分享。一起进步。愿你成为这样的人。愿你遇见这样的人。 ​​​​
Bù lěngzhàn, bù rènxìng, duō gōutōng. Yòng shūfú de fāngshì xǐhuān hé ài. Zhīdào chéngdān. Dǒngdé fēnxiǎng. Yīqǐ jìnbù. Yuàn nǐ chéngwéi zhèyàng de rén. Yuàn nǐ yùjiàn zhèyàng de rén. ​​​​
//
Không chiến tranh lạnh, không tùy hứng, giao tiếp nhiều hơn. Thích và yêu một cách thoải mái. Biết gánh vác. Biết chia sẻ. Cùng nhau tiến bộ. Chúc bạn trở thành một người như vậy. Chúc bạn gặp được một người như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *