You are currently viewing Phrase Of The Day: Off To A Flying Start

Phrase Of The Day: Off To A Flying Start

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: have a very successful beginning.
//
Trong từ điển Cambridge: có một khởi đầu rất thành công.

Ví dụ:
1.
Our new shop has got off to a flying start.
//
Cửa hàng mới của chúng tôi đã có một khởi đầu thuận lợi.

2.
Tie that to a sense of why, and not just how and what, and you’re off to a flying productive start.
//
Liên kết điều đó với tại sao chứ không phải chỉ như thế nào và cái gì, và bạn sẽ có một khởi đầu hiệu quả.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Leave a Reply