People Have Two Ears On Both Sides

People have two ears on both sides, but they always listen to one side.
//
人的两只耳朵是分在两边,却总好偏听一面之词。
Rén de liǎng zhī ěrduǒ shì fēn zài liǎngbiān, què zǒng hǎo piān tīng yīmiànzhīcí.
//
Nhân đích lưỡng chích nhĩ đóa thị phân tại lưỡng biên, khước tổng hảo thiên thính nhất diện chi từ.
Con người có hai tai ở hai bên, nhưng họ luôn lắng nghe một phía.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *