MARCH 7, 2020

Ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, chúng ta mỗi người bình thường đều phải nâng cao trách nhiệm xã hội.
//
在国家危难之时, 我们每一个普通人也都要扛起社会责任。
//
When the country is in difficulty, each of us ordinary people must also take up social responsibility.

MARCH 5, 2020

Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng.
//
我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​
//
I’m not lazy, I’m on energy saving mode. ​ ​​​​

MARCH 3, 2020

Dù sao rời đi đều là phong cảnh, lưu lại mới là cuộc sống.
//
反正离去的,都是风景,留下的,才是人生。
//
Anyway, what left is just scenery, and what is left is life.

FEBRUARY 26, 2020

Kết giao ngắn hạn nhìn vào khuôn mặt, kết giao dài hạn nhìn vào tính tình, kết giao cả đời nhìn vào nhân phẩm.
//
短时间交往看脸蛋,长期交往看脾气,一生交往看人品。
//
We look at the face for a short-term interaction, look at the temper for a long-term one, and look at the character for a life-long one.

FEBRUARY 22, 2020

Hôm nay có rượu nay say khướt,
Ngày mai buồn đến lại mai buồn.
//
今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。
//
If there is wine today, then today is the day to get drunk,
Worry about tomorrow’s worries when they come tomorrow.

FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

FEBRUARY 17, 2020

Khi còn bé không hiểu thanh xuân, sau khi lớn lên không hiểu nhân sinh.
//
小时候不懂青春,长大后不懂人生。
//
When I was young, I didn’t understand youth, and when I grew up, I didn’t understand life.

FEBRUARY 16, 2020

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối và mỗi tiếc nuối đều có dư vị đẹp bất tận.
//
每个人都有青春,每个青春都有故事,每个故事都有遗憾,每个遗憾都有回味不尽的美。
//
Everyone has her youth, every youth has a story, every story has a regret, and every regret has an endless beautiful aftertaste.