Original Nature Of A Human Being

😇
The original nature of a human being was good, so what if we don’t want to go to work?
//
人之初性本善,不想上班怎么办。
Rén zhī chū xìng běnshàn, bùxiǎng shàngbān zěnme bàn.
//
Nhân chi sơ tính bản thiện, bất tưởng thượng ban chẩm ma bạn.
//
Nhân chi sơ tính bản thiện, không muốn đi làm thì phải làm sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *