One Year Closer

🤑
Congratulations to everyone, the retirement date is one year closer.
//
恭喜大家,领养老金的日子又进了一年。
Gōngxǐ dàjiā, lǐng yǎnglǎo jīn de rìzi yòu jìnle yī nián.
//
Cung hỉ đại gia, lĩnh dưỡng lão kim đích nhật tử hựu tiến liễu nhất niên.
//
Xin chúc mừng tất cả mọi người, ngày lĩnh lương hưu lại gần thêm được một năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *