One Day Someone Will Walk Into Your Life

One day someone will walk into your life, then you will realize love is always worth waiting for.
//
有一天那个人走进了你的生命,你就会明白,真爱总是值得等待的。
Yǒu yītiān nàgè rén zǒu jìnle nǐ de shēngmìng, nǐ jiù huì míngbái, zhēn’ài zǒng shì zhídé děngdài de.
//
Hữu nhất thiên na cá nhân tẩu tiến liễu nhĩ đích sinh mệnh, nhĩ tựu hội minh bạch, chân ái tổng thị trị đắc đẳng đãi đích.
Một ngày người đó bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu đích thực luôn đáng để chờ đợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *