OCTOBER 7, 2021

Nửa đêm không ngủ được đành đếm cừu, lúc đếm đến con thứ 39 thì tự dưng thấy nó nói là chúc mừng sinh nhật! Sợ quá, tỉnh cả ngủ, đành phải nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.
//
晚上睡不着,于是我就在数小羊,当我数到第39只的时候,小羊突然对我说生日快乐,吓得我赶紧发了一条朋友圈。
Jīntiān wǎnshàng shuì bùzháo, yúshì wǒ jiù zài shù xiǎo yáng, dāng wǒ shù dào dì 39 zhǐ de shíhòu, xiǎo yáng túrán duì wǒ shuō shēngrì kuàilè, xià dé wǒ gǎnjǐn fāle yītiáo péngyǒu quān.
//
I couldn’t sleep tonight, so I was counting the lambs. When I counted to the 39th, the lamb suddenly said to me happy birthday. I was so scared that I quickly posted to my circle of friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *