OCTOBER 5, 2021

May you be faithful to yourself, live earnestly, laugh impudently.
//
愿你忠于自己,活的认真,笑的放肆。
Yuàn nǐ zhōngyú zìjǐ, huó de rènzhēn, xiào dì fàngsì.
//
Nguyện nhĩ trung vu tự kỷ, hoạt đích nhận chân, tiếu đích phóng tứ.
Nguyện bạn thành thật với chính mình, sống thiết tha, cười tùy tiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *